Pjesëtarët e Islamit kanë mendime të ndryshme rreth vlefshmërisë së imanit të mukal-lidit - imituesit të besimit. Ebu Hanife, Eth-Thevrij, Evzaiju, dhe të gjithë fukahenjtë dhe hadithologët, kanë thënë: imani i mukal-lidit është i drejtë, por...
... lexo të plotë .....

Nocioni "Ashura" është fjalë e gjuhës arabe, që donë të thotë e dhjeta. Me nocionin "ashura" në terminologjinë e islamit nënkuptojmë ditën e dhjetë të muajit Muharrem sipas kalendarit islamik. Se çfarë është vlera e kësaj dite në historinë e...
... lexo të plotë .....

"Allahu është i kënaqur me të hershmit e pare prej muhagjirve (migruesve) dhe prej ensarëve (vendasve-njimtar) dhe prej atyre që i pasuan ata në punë të mira, edhe ata janë të kënaqur ndaj tij. Atyre u ka përgatitur xhennnet në të cilat rrjedhin...
... lexo të plotë .....

All-llahu fuqiplotë në Kur'anin Fisnik thotë: "Tek All-llahu nuk arrin as mishi e as gjaku i tyre (kurbanëve), por te Ai arrin bindja juaj. Ai ashtu ua nënshtroi ato (kafshët) juve që ta madhëroni All-llahun për udhëzimet që ua bëri. Bamirësve merru...
... lexo të plotë .....

Haxhi është një nga pesë kushtet e Islamit i cili bëhet në një kohë të caktuar dhe vend të caktuar. Haxhi është bërë obligim në vitin e nëntë hixhri. Haxhi është një obligim i cili bëhet me pasuri dhe trup. Për ata besimtarë që posedojnë kushtet e...
... lexo të plotë .....

Namazi i Bajramit është ligjësuar në vitin e parë sipas Hixhretit. Argumenti për ligjësimin e tij është hadithi i Pejgamberit a.s., të cilin e ka koleksionuar Ebu Davudi të përcjellë nga Enesi r.a., në të cilin thuhet:
... lexo të plotë .....

Nata e Kadrit është një prej netëve të muajit të begatë të Ramazanit. Ajetet Kur'anore dhe fjalët e të dërguarit Muhamed (s.a.s.), që flasin për të, janë të shumta. Për rëndësinë dhe pozitën që kjo natë gëzon tek zemrat e njerëzve, e tregon dhe...
... lexo të plotë .....
Në rregull

Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...