Vehabzmi ideologjia zyrtare e Arabisë Saudite që me investimet e këtij shteti të pasur është përhapur në vende të ndryshe të botës, konsiderohet si një shkaktarët e përhapjes së ateizmit në botën arabe dhe myslimane në përgjithësi. Sipas sondazhit të...
Se sa e fortë është frika e Shteteve të Bashkuara dhe e tërë Evropës nga "terrorizmi islamik" dhe "fondamentalizmi", tregon më së miri fakti që i gjithë bota perëndimore, përfshirë Rusinë, duhej të adoptonte një doktrinë të sigurisë të quajtur...
Një përgjigje për muxhessimët dhe mushebbihët nga Kadi Ebu Bekr Ibn el-'Arabi el-Maliki: Njerëzit janë të ndarë në tre qëndrime në lidhje me hadithin e zbritjes dhe të ngjashëm me këtë:
Shohim budallenjtë tek përhapin një përrallë të tyre, që gjoja pseudo-dijteari i hadithit el-Albani është lutur që t'i pranohej duaja, dhe ja tani më në fund i "është" pranuar. Sipas vetë përrallës së tyre që e kanë përhap, mubtediu el-Albani është lutur...
"Ebu Hurejre ka transmetuar se: I Dashuri i All-llahut tha: Pasha Atë, në Dorën e të Cilit është shpirti im, së shpejti do të zbresë (Isai,) djali i Merjemes në mesin tuaj dhe do t'i gjykojë njerëzit me drejtësi (si Sundues i drejtë), ai do ta...
Pasuesit e një medhhebi të caktuar fikhor sipas jomedhhebistëve është risi (bidat) e si rrjedhojë e këtij mendimi rezulton:
Per cdokend qe ka shfaqur skepticizem deri ne kufijt e percmimit, sa here qe kam deklaruar tash e 20-vite se e keqja me madhe per Islamin ne Shqiperi pas komunizmit ka qene dhe eshte doktrina vehabiste dhe degezimet e saj tekfiriste.
Teshbihizmi hanabilist do të vazhdojë të jetë prezent edhe në kohën e re dhe bashkëkohore. Ai do të arrijë të dalë sërish në skenë në fillimin e shekullit XIX i përvetësuar nga Muhammed ibën Abdulvehhabi, që ta vazhdojë më tej zhvillimin e tij nën...
Fillimisht duhet të sqarojmë se shejhul islam ibn Tejmije është dijetar dhe reformator i davetit selefist. Fakti që ka gabime nuk d.m.th. që nuk është dijetar. Po ashtu dhe Muhamed ibn Abdul-Vehabi. Mandej gabimi më i madh sipas mendimit tim për...
Shembuj në lidhje me këtë çështje ka më tepër, por, ne do të mjaftohemi vetëm me dy prej tyre që qartë dëshmojnë se Albani nuk e njeh mirë arabishten. - Në veprën e tij: "Sahihu", 4/88, thotë: "Vuxhubul-ehdhi bijedi-dh-dhalimi", gjë që paraqet përdorim të gabuar...
Shejh Muhamed Hasan eshte prej hoxhallareve selefi qe kane belbezuar vehabizem sot e 30-te vjet me pare ne Egjipt dhe mbare boten. Madje kasetat e ketij jane perkthyer edhe ne gjuhen shqipe. Sot para gjykates eshte ndodhur ne pozite te veshtire,...

Në rregull Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...