Angazhimi shpirtëror i Arabëve para islamit ishte i kufizuar vetëm në poezi, që atëherë e arriti edhe lulëzimin e vet më të lartë. Njohuria e tyre në astronomi nuk ishte tjetër pos astrologji, kurse për njohjen e medicinës mos të flasim...
... lexo të plotë .....

"Pa të meta është Lartmadhëria e Atij që robin e Vet e kaloi në një pjesë të natës prej Mesxhidi Haramit (prej Qabesë) gjer në Mesxhidi Aksa (Bejti Mukaddes), rrethinën e së cilës Ne e kemi bekuar, (ia bëmë këtë udhëtim) për t'ia treguar atij disa nga...
... lexo të plotë .....

Dërgimi i pejgamberëve (resulë apo nebijë) është urtësi dhe mëshirë e jo pamundshmëri as anakronizëm, për shkak të pamjaftueshmërisë së njeriut që t'i perceptojë dhe përvetësojë të gjitha gjerat që i sheh apo jo, që janë shpirtërore apo materiale, të kësaj...
... lexo të plotë .....

Të gjitha falënderimet e plota dhe madhështia absolute i takojnë vetëm All-llahut, Zotit të vetëm të gjithësisë. Atij, që i nënshtrohet secila krijesë, me a pa vullnetin e saj. Edhe ateistët dhe femohuesit, shohin me sytë, që Zoti ua krijoi,...
... lexo të plotë .....

571 Rebiulevvel natën e 12 (20 Prill) Pejgamberi a.s. ka ardhur në këtë botë në qytetin Mekë. Emri i nënës së tij është Amine, emri i babait është Abdullah, emri i gjyshit është Abdulmuttalib dhe emri i xhaxhait të tij është Ebu Talib. Emrat më të...
... lexo të plotë .....

E hëna, 3 nëntor 2014, ishte dita e Ashurasë sipas kalendarit hixhri. Kjo është një ditë e kujtuar nga të gjithë muslimanët, sunnitë dhe shiitë, për të dëshmuar për historinë e profetëve dhe për të vajtuar tragjedinë e tmerrshme të Huseinit, nipit...
... lexo të plotë .....

"O Mekja ime e dashur, të dua shumë, sikur të mos më kishin nxjerrë idhujtarët, kurrë nuk do të isha larguar nga ti". Hixhreti i Pejgamberit (Sal-lal-llahu alejhi ve sel-leme) prej Mekes së nderuar në Medinen e ndritshme, edhe pse në esencë nuk...
... lexo të plotë .....

Në veprat klasike dhe bashkëkohore islame. Ebu Hanifeh është shqyrtuar kryesisht si fekih, jurist e më pak, apo fare pak, si akaidolog dhe teoricien i mendimit të ilm'ul-kelamit. Studimi i historisë së mendimit islam na zbulon Ebu Hanifen si...
... lexo të plotë .....

Fjala kurban në kuptimin etimologjik d.m.th. "Afrim, mjet që të afron me Zotin", ndërsa në kuptimin terminologjik "Të therësh një kafshë të përshtatshme sipas kushteve të caktuara me qëllim adhurimi". Kurbani ekziston në të gjitha fetë si shprehje...
... lexo të plotë .....

Më ka rastisur të dëgjoj prej disa kolegëve hoxhëllarë, të cilët ndajnë mendimin se Ebu Hanifeja r.h. i ka parimet e drejta në mes'elet e akaidit, porse ai ka gabuar në disa prej tyre, e një ndër ato është edhe mes'eleja e 'irxha-së'. Bindja se Ebu...
... lexo të plotë .....

Imam Muhammed Zahid El-Kewtheri El-Hanefij El-Maturidij (r.h.), njëri prej dijetarëve më të mëdhenj të kohëve të fundit (vd. 1371h./1951m.), enciklopedik (i gjithanshëm) në dijen e tij në lidhje me tërë spektrin e shkencave islame, e ka trajtuar...
... lexo të plotë .....
Në rregull

Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...