Fjala terrorizëm nga Franca kaloi edhe në gjuhët dhe vendet tjera, e madje edhe në gjuhën arabe. Kështu në gjuhën arabe kemi disa shprehje për të përcaktuar dukurinë e terrorizmit: ihrab, fetk, guluv, etj.. Fjala irhab domethënë frikësim, tmerrim,...
... lexo të plotë .....

Fjala "ashura" vjen nga arabishtja dhe rrjedh nga rrënja "ashr" që në gjuhën arabe do të thotë dhjetë. Dita e Ashures është dita e dhjetë ë muajit Muharem. Sipas një transmetimi të Abdullah ibn Abasit kur profeti Muhamed (a.s.) erdhi në Medine, vuri...
... lexo të plotë .....

Meqë jemi në prag të një ngjarje të rëndësishme që unë mendoj se jo vetëm të karakterit islam, por të karakterit të përgjithshëm njerëzor, që është ngjarja e vitit të ri 1437 sipas Hixretit (i bie më 13.10.2015), atëherë do të bëjë përpjekje që...
... lexo të plotë .....

Adhurimet bëhen sepse janë urdhër i Zotit, por pas çdo adhurimi qëndron një urtësi. Kurbani është shprehje e heroizmit, sakrificës dhe bindjes së njeriut në rrugën për fitimin e kënaqësisë së Zotit. Kjo bindje dhe sakrificë është simbolizuar me...
... lexo të plotë .....

Allahu i Madhërishëm urdhëron dhe thotë: "Kryeni haxhin dhe umrën për hirë të Allahut", (El-Bekare, 196). Pejgamberi s.a.v.s. ka thënë: "Haxhinjtë besimtarë janë delegacioni i Allahut"! Hadithi tjetër: "Për haxhin e pranuar (nga Allahu) nuk ka...
... lexo të plotë .....

"Gjithçka që është në tokë është kalimtare, mbetet vetëm Zoti yt, i Lartë dhe Fisnik", (Rahman:26-27). Shkoi edhe muaji më i dashur dhe miku më i njohur - Ramazani. Muaji i agjërimit, i mëshirës dhe i lutjeve. Muaji i shpalljes së Kur'anit, muaji në të...
... lexo të plotë .....

Besimtarë të dashur! Sot është Bajram ejani të falënderojmë Zotin që ta falë çdo kënd që ndodhet në këtë vend! Me qindra herë e falënderojmë Zotin që na ka dhuruar këtë Bajram! Me qindra herë pikëllohemi që përfundoi muaji ramazan! Ja, tashmë e...
... lexo të plotë .....

Dhjetë ditët e ramazanit sapo kanë trokitur dhe besimtarët përgatiten t'i presin ata me shtim në adhurime, lutje dhe përshpitshmëri. Këto ditë përmbajnë brenda tyre natën më të vlefshme dhe më të gjurmuar të gjithë muajit të ramazanit, d.m.th...
... lexo të plotë .....

Agjërimi dallohet nga adhurimet e tjera për vetë faktin se sekreti i tij lidhet me qëllimin e agjëruesit, të cilin se di kush tjetër, veçse Krijuesi i Madhëruar. Çdo fe u ka sjellë ndjekësve të saj një sërë urdhëresash dhe ndalesash duke i bërë...
... lexo të plotë .....

Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë vetëm Allahut xh.sh., salevatet dhe selamet mbi shpirtin e Muhamed Mustafasë s.a.v.s., mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë besimtarët islamë të cilët me kujdes dhe respekt i përcjellin normat e...
... lexo të plotë .....

Muaji Rexhep llogaritet nga muajt e shenjtë, që është nevojë e muslimanit ta ketë në llogari aktivitetin e tij. Në këtë muaj, pastaj në muajin vijues Sha'ban dhe pastaj Ramazani, vlera e adhurimeve dhe punëve të mira është më e madhe, por nuk duhet...
... lexo të plotë .....
Në rregull

Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...