Mulla Ali El-Kariu në komentin e hadithit të Sa'dit thotë: "Kjo është baza themelore për lejimin e tespihëve sepse Pejgamberi a.s. ia ka konfirmuar tespihët asaj femre kurse nuk ka dallim ndërmjet atij të varguar apo të shtrirë dhe nuk merret...
Kënga dhe muzika në kohën tonë janë bërë çështje aq të zakonta saqë gati nuk të lejohet të vesh në shqyrtim këtë çështje apo të bisedosh për qëndrueshmërinë e tyre në sheriat.
Një grup njerëzish tentojnë me çdo kusht bllokimin e tradicionales "Ndjekjen e medhhebit". Bile edhe hadithet e vërteta i refuzojnë, që me çdo kusht të kundërshtojnë vendimin e ndonjërit nga Imamët. Qëndrimet e këtilla më bëjnë të më rrënqethet...
Librin të cilin e ke para vetes, para dorëzimit në shtyp, kanë patur rastin ta shiqojnë dhe për të të japin mendim a gjykim personalitetet dhe alimët tonë eminentë: prof. Mehmedalija Haxhiq, këshilltar për çështje të sheriatit pranë Rijasetit të BI...
Pyetje: "Si gjykohet festimi i ditëlindjes së Profetit, paqja e Zotit qoftë mbi të, si dhe festimi i ngjarjeve të ndryshme islame siç është viti i ri Hixhri, Israja dhe Miraxhi, etj.".
Dijetarët e mëdhenj që vendosën themelet e diturisë dhe shkencave të ndryshme, siç ishin Muhamed b. Sirini, Imam Malik b. Enesi dhe shumë të tjerë, kanë thënë: "Dituria (shkenca) është fe, andaj kujdes prej kujt e merrni fenë tuaj"! Të njëjtën...
Pyetja: Lidhur me Hadithin e asaj shërbetores zezake të cilën Pejgamberi, alehis-selam e ka pyetur se ku është All-llahu... e deri në fund të temës. Ne besojmë se All-llahu është i lirë nga vendi por, ne ballafaqohemi me ata që na thonë se ne i...
Kohëve të fundit me daljen në skenë të lëvizjeve të ndryshme, falja e namazit drekës së fundit "ahiri dhuhrit" pas namazit të xhumasë, sikur po merr përmasa shqetësuese aq të mëdha në mesin e popullatës sonë islame e shqipfolëse saqë shpeshherë...
Pyetja: Si duhet ta trajtojmë individin, i cili thotë se është musliman, por nuk falet dhe nuk agjëron? A jemi të obliguar ta përshëndesim me selam dhe kur të vdes t'ia falim xhenazen?
Pyetje: 1. - Pse duhet një musliman të ndjek një Imam të caktuar? 2. - Çfarë të keqe ka nëse dikush ndjek një Imam në një pjesë, dhe një imam tjetër në një pjesë tjetër? Pasiqë të gjithë janë pasuesit e Pejgamberit (s.a.v.s.). 3. - Kënd e kanë...

Në rregull Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...