Kur'ani është Fjala e Zotit të Madhërishëm dhe mesazhi i Tij që shpalli për banorët e Tokës, për të vënë rendin dhe drejtësinë midis njerëzve pa dallim, për të ruajtur dhe rregulluar jetën e njerëzve në sipërfaqe të tokës. Në shkrimet e mëhershme...
Falënderimi i qoftë Allahut të Madhërishëm, kurse bekimi dhe paqja qoftë mbi Pejgamberin Muhamed, mbi familjen e tij dhe mbi shokët e tij. Paqja dhe shpëtimi i Allahut qoftë edhe mbi dëshmorët, mbi të gjithë të vdekurit tonë dhe mbi njerëzit që...
Nocioni "Ashura" është fjalë e gjuhës arabe, që donë të thotë e dhjeta. Me nocionin "ashura" në terminologjinë e islamit nënkuptojmë ditën e dhjetë të muajit Muharrem sipas kalendarit islamik. Se çfarë është vlera e kësaj dite në historinë e...
Falenderimi i takon Allahut, Zotit të gjitha botëve. Paqja dhe bekimet (Salavatet dhe Selami) qofshin për Pejgamberin Muhamed savs, për familjen e tij të nderuar, për sahabët dhe të gjithë pasuesit.
Nuk ka dilemë se Dita e Arefatit, apo siç ështëe njohur te populli i jonë "Dita e Arifës" është dita e nëntë e muajit dhul-hixhe, respektivisht dita që ndërlidhet me kryerjen e farzit të pestë të Islamit që është haxhi. Kët ditë të gjithë ata që ia kanë...
Në drejtim të Qabesë lirohen energji të mëdha shpirtërore nga miliona besimtarë ditë e natë gjatë faljes në namaz. Prandaj ajo është qendër tërheqjeje ku graviton e gjithë forca e tyre shpirtërore dhe më pas ajo e shpërndan atë energji në formë ta...
Kushti i parë i islamit është shehadeti apo dëshmia "Vetëm Allahu është Zot dhe se Muhamedi është i dërguar i Allahut". Dëshmia (shehadeti) është çelës i xhenetit dhe me shehadet bëhet hyrja në fenë islame. Ai i cili dëshiron të hyn në islam hyn me...
Të gjithë ne i dimë mirësitë e Natës së Kadrit. Vetë fakti se në këtë natë të bekuar filloi zbritja e Kuranit Fisnik, se në këtë natë meleku Xhibril, me një numër të madh të melekëve tjerë zbret në planetin tonë, se në këtë natë caktohet fati i...
Në kaptinën "el-Bekare", në lidhje me agjërimin janë pesë ajete që flasin për të, njëri pas tjetrit. Po që se studiohen mirë, atëherë do të del në pah një element tepër i rëndësishëm, që mund të quhet mrekulli në vete. I kam shqyrtuar të gjitha...
Fillim i tre muajve të dalluar - "O Zoti ynë, na begato në (muajt) Rexheb dhe Sha'ban dhe mundësona ta arrijmë Ramazanin", (Hadithi sherif). Është më se e ditur se Allahu i Lartmadhërishëm ndër muajt më të mirë të vitit, ka zgjedhur muajin e...
Xhehmite thane se Allahu eshte kudo me ne dhe u bazuan ne ajetet e mirenjohura. Ndersa Muxhessimeh Kerramijeh thane se Allahu qendron (jestekirr) mbi Arsh dhe u bazuan ne ajetin e mirenjohur te Istivase. Te dyja keto grupacione kane nje te...

Në rregull Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...