Jo rrallëherë, njeriu kur s'ka çka i bën zullumqarit, i thotë 'E gjetsh prej Zotit'! Në fakt, përtej nëmjes e mallkimit, ky rënkim është edhe një lloj ankese tek Allahu kundër zullumqarit. Me qenë njeriu hakikat, edhe përnime që i është bërë...
Ademi a.s. ka bërë hixhretin nga xhenneti dhe është vendosur në tokë. Ai u largua nga ajo që ishte e mirë dhe e përgjithmonshme, për në tokën që është kalimtare dhe e përkohshme. Shumica e bëjnë hixhretin nga Islami i cili është rrugë e xhenetit të...
Falënderimi i takon Allahut të Lartësuar, Zotit të të gjitha botëve. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Pejgamberin Muhamed (savs), mbi familjen e tij të nderuar, mbi sahabët dhe të gjithë pasuesit e tij. Falënderojmë Allahun e dashur, që...
Nëse një njeri i obliguar fetarisht (el-mukelef), që është me agjërim dhe me nijet te shëndoshë, kryen diçka prej gjërave që do të theksohen në vijim edhe atë me vullnet të lirë e jo i detyruar dhe në mënyrë të vetëdijshme dhe të ndërgjegjshme,...
Rastet në vijim nuk e prishin agjërimin: 1. Shpërlarja e gojës apo hundës, qoftë edhe jashtë abdesit. Mirëpo, gjatë larjes së tyre duhet pasur kujdes që uji mos të kaloj në brendësi të trupit. E nëse ndodhë që ndonjë sasi e ujit të kaloj në fyt,...
Rastet në vijim obligojnë vetëm riagjërim kaza të ditës së prishur por jo edhe dënimin e qefaretit: 1. Nëse agjëruesi gjatë ditës së Ramazanit konsumon diçka dhe sendi i konsumuar arrin deri në brendësi të trupit dhe është prej gjërave që si...
Ky mysafir që krenon rrethet tona, nxitë për punë të mira dhe i mban gjallë shpirtrat e qindra, mijëra, miliona e miliarda besimtarëve anekënd globit. Ky mysafir që ujit shpirtrat tanë, ringjallë mendjet dhe frenon epshin drejtë nënshtrimit ndaj...
Kur'ani është Fjala e Zotit të Madhërishëm dhe mesazhi i Tij që shpalli për banorët e Tokës, për të vënë rendin dhe drejtësinë midis njerëzve pa dallim, për të ruajtur dhe rregulluar jetën e njerëzve në sipërfaqe të tokës. Në shkrimet e mëhershme...
Falënderimi i qoftë Allahut të Madhërishëm, kurse bekimi dhe paqja qoftë mbi Pejgamberin Muhamed, mbi familjen e tij dhe mbi shokët e tij. Paqja dhe shpëtimi i Allahut qoftë edhe mbi dëshmorët, mbi të gjithë të vdekurit tonë dhe mbi njerëzit që...
Nocioni "Ashura" është fjalë e gjuhës arabe, që donë të thotë e dhjeta. Me nocionin "ashura" në terminologjinë e islamit nënkuptojmë ditën e dhjetë të muajit Muharrem sipas kalendarit islamik. Se çfarë është vlera e kësaj dite në historinë e...
Falenderimi i takon Allahut, Zotit të gjitha botëve. Paqja dhe bekimet (Salavatet dhe Selami) qofshin për Pejgamberin Muhamed savs, për familjen e tij të nderuar, për sahabët dhe të gjithë pasuesit.

Në rregull Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...