Zoti ua pranoftë punët tuaja të mira! Gëzuar dhe çdo bajram u gjetë më mirë se tjetri! E lusim Zotin që hëna e çdo bajrami tu gjejë të paqtë, me besim, të shëndetshëm dhe të suksesshëm! Zoti e bëftë këtë bajram mirësi dhe bekim për mbarë umetin...
Në suren Kader totali i shkronjave në këtë sure është 114-të shkronja. Aq sa sure ka Kurani. Në suren Kader totali i fjalëve është 30-të fjalë, aq sa sure ka gjithë Kurani famëlartë dhe aq ditë sa ka një muaj. Në këtë sure fjala Kader ose e...
Zekati bënë pjesë ndër shtyllat e Islamit, përkatësisht ndër shartet e Islamit, me të cilin iradet ne tregojnë përkatësinë tonë për Islamin dhe për bashkësinë muslimane. Zekati është iradet unikal në të gjitha aspektet e tij. Edhe pse e një rangu...
Agjërimi është një detyrë fetare për njerëzit, e caktuar nga ana e Allahut të Madhërishëm. Prej agjërimit, sikurse edhe prej namazit, kemi dobi të shumta materiale, fizike dhe shpirtërore. Mirëpo, prapseprap, agjërimi mbetet një detyrë fetare,...
Kur ka ndodhë Israja dhe Miraxhi? - Ka ndodhë para hixhretit. - Ka ndodhë gjatë periudhës së Mekës, 11 vite pas pejgamberisë. Dijetarët janë dakorduar për këtë: Isra: Udhëtimi i Xhibrilit me pejgamberin a.s. nga Meka në Mesxhidi Aksa, hipur në...
"Rexhepi është muaj i Zotit (xh.sh.), Shabani është muaj im kurse Ramazani është muaj i ummetit tim", Muhamedi (a.s.). Jemi duke i përjetuar ditët e para të muajt Rexhep, ditë këto që për nga vlefta dallojnë nga ditët e muajve tjerë, pos të atyre të...
Jo rrallëherë, njeriu kur s'ka çka i bën zullumqarit, i thotë 'E gjetsh prej Zotit'! Në fakt, përtej nëmjes e mallkimit, ky rënkim është edhe një lloj ankese tek Allahu kundër zullumqarit. Me qenë njeriu hakikat, edhe përnime që i është bërë...
Ademi a.s. ka bërë hixhretin nga xhenneti dhe është vendosur në tokë. Ai u largua nga ajo që ishte e mirë dhe e përgjithmonshme, për në tokën që është kalimtare dhe e përkohshme. Shumica e bëjnë hixhretin nga Islami i cili është rrugë e xhenetit të...
Falënderimi i takon Allahut të Lartësuar, Zotit të të gjitha botëve. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Pejgamberin Muhamed (savs), mbi familjen e tij të nderuar, mbi sahabët dhe të gjithë pasuesit e tij. Falënderojmë Allahun e dashur, që...
Nëse një njeri i obliguar fetarisht (el-mukelef), që është me agjërim dhe me nijet te shëndoshë, kryen diçka prej gjërave që do të theksohen në vijim edhe atë me vullnet të lirë e jo i detyruar dhe në mënyrë të vetëdijshme dhe të ndërgjegjshme,...
Rastet në vijim nuk e prishin agjërimin: 1. Shpërlarja e gojës apo hundës, qoftë edhe jashtë abdesit. Mirëpo, gjatë larjes së tyre duhet pasur kujdes që uji mos të kaloj në brendësi të trupit. E nëse ndodhë që ndonjë sasi e ujit të kaloj në fyt,...

Në rregull Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...