Emërimi i Natës së Kadrit: Ekzistojnë disa mendime për emërimin e kësaj nate me këtë emër tek dijetarët islam: - Ka thënë Muxhahidi: 'Nata e Kadrit është nata e vendimit të përcakaktuar (hukmit-vendimit përplot urtësi)'. Kështu mendon edhe Ibn...
Namazi i teravisë është synnet i fortë (synneti muekkede) në netët e Ramazanit, për shkak të fjalëve të Pejgamberit s.a.v.s.: "Kush fal namazin e natës në ramazan, duke besuar në Allahun dhe duke pritur shpërblimin e Tij, do t'i falen mëkatet e tij të bëra...
Koha dhe vendi, të gjithë vlerën dhe shenjtërinë e tyre e marrin sepse ashtu dëshiron Allahu. Kjo dëshirë hyjnore përfshin mijëra urtësi për krijesat. Veçanërisht, ato ngjarje që ndodhin brenda asaj kohe dhe vendi, i fitojnë këtyre një rëndësi të...
Puna për të ndërtuar opinion publik të saktë dhe të drejtë është detyrë shoqërore (farz kifaje). Sot janë mediet arena ku zhvillohet lufta më e ashpër ndërmjet së mirës dhe së keqes. Zoti i madhëruar thotë në Kuran: "Jeni ymeti më i mirë nga...
Nëse do të dëshironim të njihemi më thellësisht me Islamin dhe muslimanët, do të duhej drejtuar literaturës burimore dhe njerëzve kompetentë në shoqërinë muslimane. Në të kundërtën, duke shfletuar librat, revistat e gazetat ditore, apo duke dëgjuar mjetet...
Nëse popujt e ndryshëm në botë kanë festa dhe përkujtime për personalitetet e tyre me arritje profesionale të kufizuara ku i përkujtojnë dhe i madhërojnë ata, atëherë për popullin musliman në botë personaliteti kryesor që meriton të përkujtohet...
Në emër të All-llahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit! Falënderojmë All-llahun, Zotin e të gjitha botëve, Sunduesin e Ditës së Gjykimit. I dërgojmë salavat dhe selam Muhammedit s.a.v.s., Ehli-bejtit të tij, as'habëve dhe të gjithë atyre të...
Ata qe thojne se perkujtimi i lindjes se Muhammedit a.s. eshte bidat - risi ne fe, te tillet jane teper shkurtepames dhe teper injorant. Askush deri me sot nuk ka thene se te perkujtosh lindjen e te derguarit te Zotit eshte parim fetar, por se...
Në kushtet e zakonshme, mes kohëve e momenteve të ndryshme nuk ekziston ndonjë dallim apo përparësi. Ndërkaq, disa kohë marrin vlerë pasi janë bërë skenë e ngjarjeve me rëndësi. Pavarësisht se këto kohë mbështeten në shkaqe të ndryshme, sërish...
Institucioni ynë organizoi një event për të shënuar dhe për ta madhëruar një nga ngjarjet më thelbësore të Islamit - Hixhretin! Në vitin 622 muslimanët e parë, të udhëhequr nga Pejgamberi s.a.v.s. Muhamedi a.s., do të shpërngulen nga Meka në Medine për...
Thënia e tekbireve teshrik fillon me faljen e namazit të sabahut ditën e Arefatit dhe përfundon ditën e tretë të teshrikut, respektivisht ditën e katërt të bajramit me namazin e iqindisë. Teksti i tekbirit teshrik është si vijon: "All-llahu ekber,...

Në rregull Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...