Në gjuhët e popujve myslimanë është shkruar mjaft për Tavafin dhe Arafatin. Gjuha arabe, persiane, turke, e kohët e fundit edhe në anglisht, gjermanisht, frëngjisht e të ngjashme ka shkrime cilësore për këto tema. Për fat të mirë, edhe gjuha shqipe po e...
Zoti ynë thotë në Kur'anin famëlartë: "Me të vërtetë, ata që thanë Zoti ynë është Allahu dhe i qëndruan fort kësaj fjale, këtyre kur u vjen vdekja, Zoti zbret mbi ta melekë që u thonë as mos u frikësoni, as mos u trishtoni, as mos u merzisni, por...
Ditët e Bajramit janë momente gëzimi dhe feste që Krijuesi i botëve i ka caktuar si të tilla. Ato mbartin në vetvete kënaqësinë e brendshme që buron prej zellit të përmbushjes së adhurimit dhe shpresës së arritjes së kënaqësisë së Krijuesit, që...
doshta kjo pyetje mund të duket e çuditshme. Por nuk ke përse të çuditesh. Le të lexojmë së bashku duke medituar rreth ajeteve kuranore: "Ne e kemi zbritur atë (Kuranin) në Natën e Kadrit. E kush mund të ta shpjegojë ty se ç'është nata e Kadrit?...
Shprehja "I'tikaf" në kuptimin gjuhësor do të thotë: qëndrim, ndejtje, mbyllje, izolim dhe vazhdimësi në një send pa marrë parasysh se është vepër e mirë apo keqe. Kurse shprehja "I'tikaf" në terminologjinë e jurispudencës islame nënkupton:...
Agjërimi është mesazh i cili thëret në mision shumë më të lartë se sa procesi i abstenimit nga pirja dhe të ngrënit, ai reflekton ftesën për arenën e shpirtërores përballë materiales dhe konsumit, koshiencën përballë instikit, zgjimit të intelektit ndaj...
I dashuri ynë, zotëria i bijve të Ademit, Pejgamberi a.s. ishte njeri, por jo si gjithë njerëzit e tjerë. Historia e jetës së tij nuk është si historia e asnjë njeriu tjetër mbi sipërfaqen e tokës. Kjo sepse ai është shembulli më i mirë dhe drita...
Natën që lidh ditën e 28 dhe të 29 të marsit hyn muaji i shtatë i kalendarit hënor, Rexhebi, i cili pasohet nga muaji Shaban, i quajtur njëkohësisht "Shehrullah el-Muadham" (Muaji Madhështor i Allahut) dhe, në fund, vjen muaji i bekuar Ramazan. Kjo...
Argumentet logjike të shoqëruara nga shembuj alegorik, që do të shpalohen në vazhdim, për t'i dhënë një pasqyrim më të hollësishëm ekzistencës së Zotit - janë tërësisht në përputhje me arsyen e shëndoshë. Shembujt mund të jenë kompleks për ata që...
Hoxhallarët tanë që punuan e vepruan me mishë e shpirt na lanë amanet shpjegimin dhe sqarimin e mësimeve Islame. Ata e bënë të tyren dhe arritën ta mbajnë xhematin dhe besimtarët të bashkuar e të unifikuar. E shpjeguan Islamin në frymën e ehli...
Abdurrahman ibn Ebu Bekr ibn Muhamed ibn Sabik el Din, njohur si Xhelaludin Sujuti (Zoti e mëshiroftë) lindi në vitin 849h./1445m.. Ai ishte një muxhtehid Shafi'i, imam, mufesir, sufi, muhadith, njohës i shkëlqyer i haditheve (hafiz) dhe historian, një...

Në rregull Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...