Nuk mund të llogaritet liri e besimit nëse thuhet: "'Ne kemi fenë tonë, ndërsa ju nuk e keni fenë tuaj', por liri e besimit është kur thuhet 'Ju keni fenë tuaj, unë kam fenë time'", (El-Kafirunë, 6). Si mund të konsiderohen mendime të drejta kur në...
Sipas hanefinjëve, shafi'injëve dhe malikinjëve, nëse Bajrami bie në ditën e xhuma, atëherë namazi dhe hutbeja e Bajramit nuk mjaftojnë edhe për xhumanë. Juristët kanë lëshuar fetva se këto janë dy urdhëra të ndryshëm dhe nuk mund të kombinohen në...
Falënderimet, madhërimet janë vetëm për Allahun xh.sh. sunduesin e gjithë botëve, vetëm Atë e adhurojmë dhe vetëm prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Paqja, shpëtimi dhe bekimi qofshin mbi Muhammedin s.a.v.s., mbi familjen e tij të ndershme, mbi...
Veprimet e pëlqyera të ditës së bajramit. Enesi radiallahu anhu tregon se: "I Dërguari i Allahut salallahu alejhi ve selem në Ditën e Bajramit nuk shkonte në xhami pa mos ngrënë ca hurma", Transmeton imam Buhariu në Sahih.
Nata e Kadrit është mundësi zgjimi... Nga hutimi, nga egoizmi, nga vetëkënaqësia, nga dëshira për t'u dukur ç'ka realisht nuk jemi, për t'u pastruar nga hilet, hipokrizia, varfëria e shpirtit, rendja pas botës, ndjenjat e madhështisë dhe ato të...
Gjatë ramazanit, myslimanët shtojnë përkushtimet e tyre ndaj Zotit përmes agjërimit dhe lutjeve të tyre. Krahas pesë kohëve të zakonshme të faljes brenda 24 orëve, myslimanët përgjatë zhvillimit historik të tyre e kanë shtuar edhe namazin opcional dhe...
Falënderimi i takon vetëm Allahut i cili e bëri ramazanin zotëri të gjithë muajve dhe dyfishues të mirësive dhe veprave. Atë e falënderojmë dhe lavdërojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi imamin e...
Në kalendarin islam ndodhen disa data dhe muaj të shënuar, të cilët feja islame i ka dhënë një rëndësi të veçantë. Ashtu sikundër jemi mësuar të dimë për muajin Ramazan dhe mirësitë e tij, po ashtu edhe data të shënuar dhe muaj te shënuar feja...
Dihet mire parimi nga të gjithë ne se, myslimanët kudo që jetojnë, brenda shtetit islam apo jashtë tij, janë të obliguar (farz) që të zhvillojnë një jetë të organizuar. Ky parim mbështetet në hadithin e Pejgamberit a.s., i transmetuar nga Abdullah b. Amri...
Sipas mësimeve të Islamit, nata e Israsë dhe Mi'raxhit është nata më e rëndësishme në historinë e njerëzimit, menjëherë pas Lejletu'l-Kadrit. Është nata kur njeriu u shkëput për një çast nga toka dhe ngjitet drejt detërave të hapur të qiellit të...
Falënderimi qoftë për Allahun e Plotfuqishëm, i Cili na ka dhënë dhe na jep begati të panumërta. Salavatet, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi më të dashurin e Allahut dhe të dërguarin e Tij të fundit Muhamedin a.s. mbi familjen e tij, mbi...

Në rregull Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...