Të gjithë ne i dimë mirësitë e Natës së Kadrit. Vetë fakti se në këtë natë të bekuar filloi zbritja e Kuranit Fisnik, se në këtë natë meleku Xhibril, me një numër të madh të melekëve tjerë zbret në planetin tonë, se në këtë natë caktohet fati i...
Në kaptinën "el-Bekare", në lidhje me agjërimin janë pesë ajete që flasin për të, njëri pas tjetrit. Po që se studiohen mirë, atëherë do të del në pah një element tepër i rëndësishëm, që mund të quhet mrekulli në vete. I kam shqyrtuar të gjitha...
Fillim i tre muajve të dalluar - "O Zoti ynë, na begato në (muajt) Rexheb dhe Sha'ban dhe mundësona ta arrijmë Ramazanin", (Hadithi sherif). Është më se e ditur se Allahu i Lartmadhërishëm ndër muajt më të mirë të vitit, ka zgjedhur muajin e...
Xhehmite thane se Allahu eshte kudo me ne dhe u bazuan ne ajetet e mirenjohura. Ndersa Muxhessimeh Kerramijeh thane se Allahu qendron (jestekirr) mbi Arsh dhe u bazuan ne ajetin e mirenjohur te Istivase. Te dyja keto grupacione kane nje te...
Jo rrallë herë gjejmë nëpër faqe të ndryshme të internetit, besa edhe nëpër shkrime të ndryshme se një punë që nuk e ka vepruar Pekgamberi a.s. është bidat, dhe si i tillë me automatozëm merr dispozitën e ndalimit! Pra, i tërë potenciali shkencor i...
Ata që kishin mundësi për të studiuar komunikimin në nivel akademik, e dinë se sa teori, libra, studime ekzistojnë në procesin e ndërlikuar të komunikimit njerëzor. Modelet perëndimore origjinale të komunikimit - verbale, grafike, ose matematike -...
"Tan Alemi sall per ty eshte jeretis", apo "Per Ty asht krijue gjithsija". Ky eshte varg nga Mevludi dhe e kemi pare shpesh here qe disa prej hoxhallareve shqiptare ta cilesojne kete shprehje te pavlefshme duke mos hetu ne kete ceshtje, por...
Nga aspekti fetarë, aborti donë të thotë mbytja apo nxjerrja e fëmijës nga barku i nënës së tij, qoftë nga vetë nëna apo nga dikush tjetër, me një ndërhyrje fizike apo diç të ngjashme. Që nga dita e parë e shtatzënisë ai është fëmijë me jetë. Kjo, në...
E kanë pyetur Profetin a.s. për agjërimin e dites se Ashuras dhe ai u ka thënë: "Agjërimi i ditës së Ashuras i shlyen gjynahet e vitit të kaluar". Në radhë të parë agjerohet dita e Ashures për arsye që të zbatojmë një thënie të Profetit Muhamed...
Nuk mund të llogaritet liri e besimit nëse thuhet: "'Ne kemi fenë tonë, ndërsa ju nuk e keni fenë tuaj', por liri e besimit është kur thuhet 'Ju keni fenë tuaj, unë kam fenë time'", (El-Kafirunë, 6). Si mund të konsiderohen mendime të drejta kur në...
Sipas hanefinjëve, shafi'injëve dhe malikinjëve, nëse Bajrami bie në ditën e xhuma, atëherë namazi dhe hutbeja e Bajramit nuk mjaftojnë edhe për xhumanë. Juristët kanë lëshuar fetva se këto janë dy urdhëra të ndryshëm dhe nuk mund të kombinohen në...

Në rregull Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...