I Dërguari i Allahut kur hynin tre muajt lexonte këtë lutje: "O Zot na beko në Rexhep dhe në Shaban dhe na mundëso ta presim Ramazanin!", (Taberani dhe Ahmedi). E lamë pas muajin Rexhep sipas kalendarit islam. Dita e parë e muajit Shaban ishte dje me 19...
Nga burimet Islame, mësojmë se Nata e Beratit njihet për këto pesë veçori: 1. - Në këtë natë bëhet ndarja dhe përzgjedhja e punëve më të rëndësishme. 2. - Adhurimet që bëhen në këtë natë dhe agjërimi që mbahet ditën, kanë vlera shumë të mëdha. 3. -...
Israja dhe Miraxhi formojnë një tjetër formë prej formave të lidhjes në mes të Dërguarit të All-llahut (a.s.) dhe Zotit të tij të Madhëruar, pasi shpallja hyjnore dhe dërgesa profetike, nuk ndryshojnë nga Israja dhe Miraxhi për nga kontakti, lidhja dhe...
Gjendja e vështirë e muslimanëve në botën aktuale, gjendja e mjerë e tyre politike, ekonomike dhe kulturore në shumicën e botës së tanishme, përçarja e tyre brendapërbrenda bashkësisë muslimane, ofendimi, sharja dhe blasfemia mes tyre, vrasja e...
Falënderimet dhe lëvdatat më të mëdha janë për Allahun e Madhëruar, Zotin dhe Krijuesin e të gjitha botëve. Selami dhe përshëndetjet tona qofshin edhe për të Dërguarin e Allahut, Muhammedin Alejhisselam, mbi familjen e tij të madhe, mbi shokët e...
Prej atyre veprimeve të muslimanit, që cilësohen si mohuese ndaj besimit islam është edhe tallja me Islamin. Në Kur'an dhe në hadithe të Pejgamberit a.s., si nocion për talljen ka ardhur fjala "el-istihzau", që do të thotë, përqeshje, tall dikë,...
Personaliteti i pejgamberit Muhammed a.s. është tejet kompleks, i gjallë dhe vështirë i pjesëzueshëm në pikëpamje apo aspekte të caktuara. Çdonjëri aspekt i jetës së tij është shembull dhe i pacenueshëm. Megjithëkëtë fakt, për hir të perceptimit më...
Fjala terrorizëm nga Franca kaloi edhe në gjuhët dhe vendet tjera, e madje edhe në gjuhën arabe. Kështu në gjuhën arabe kemi disa shprehje për të përcaktuar dukurinë e terrorizmit: ihrab, fetk, guluv, etj.. Fjala irhab domethënë frikësim, tmerrim,...
Fjala "ashura" vjen nga arabishtja dhe rrjedh nga rrënja "ashr" që në gjuhën arabe do të thotë dhjetë. Dita e Ashures është dita e dhjetë ë muajit Muharem. Sipas një transmetimi të Abdullah ibn Abasit kur profeti Muhamed (a.s.) erdhi në Medine, vuri...
Meqë jemi në prag të një ngjarje të rëndësishme që unë mendoj se jo vetëm të karakterit islam, por të karakterit të përgjithshëm njerëzor, që është ngjarja e vitit të ri 1437 sipas Hixretit (i bie më 13.10.2015), atëherë do të bëjë përpjekje që...
"Sufizmi i vërtetë natën transformon zemrën kurse ditën transformon botën". Përmes këtyre fjalëve, Tarik Ramadan ka ndërmend ti bie shkurt mashtrimit historik sipas të cilit Sufizmi nuk është i përfshirë në çështjet e botës. Në një konferencë të...

Në rregull Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...