Analize teologjike e parimit: "Thenia per disa atribute (sifat) eshte si thenia per disa te tjera". Me emrin e Allahut, Meshiruesit, Meshireplotit! Falenderimi i takon Allahut, Zotit te Boteve. Paqa dhe Bekimi i Allahut qofshin mbi Pejgamberin...
Në Librin "Et-Tefsiru El-Kebir", nga Imami: "Fahruddin Er-Razij", i cili vdiq në vitin 604 hixhrij, libri u botua nga: "Dar El-Kutub El-Ilmije", në vitin 1425 hixhrij, është botimi i dytë, në Kapitullin 29, në faqen 187 shkruan, si vijon:
Të lind njeriu më i dashur i Zotit dhe të mos reagosh pozitivisht është mjerim, të vjen në dritë vula e profetësisë dhe mos të çosh përshëndetje (salavat) mbi të është degradim. Bota sot e katërmbëdhejtë shekuj më parë ndryshoi për së mbari, pasi...
Një prej shkaqeve që ka ndikuar të urrehet këndimi i Mevludit është edhe aspekti i tij revulucionar. Karakteri social i misionit të Mevludit ka bërë që shumë qarqe ideologjike, politike e shoqërore të jenë të shqetësuar sa i përket stabilitetit dhe...
Shumë sosh është shkruar për kuptimin e fjalës istiva', e cila në Kur'an përmendet disa herë. Për fat të keq, tema, e cila nuk është për njerëz të zakonshëm me meritën e njerëzve me zemër së sëmurë, erdhi në mesin e tyre dhe shkaktoi përçarje të...
Në një fletushkë të shpërndarë nga ndjekësit e Nasirudin Albanit në Angli të titulluar "Përgjigje për disa pyetje të zakonshme" (Tetor 1990), është parashtruar pyetja dhe përgjigjja në vijim, (Përgjigja Nr. 22): a). Aisha r.a. transmeton se Pejgamberi...
Allahu xh.sh. në Kur'an thotë: - "E kur ta kryesh (obligimin), atëbotë mundohu me adhurim (Allahut). Dhe, vetëm te Zoti yt përqëndro synimin!", (El-Inshirah, 7-8). Es-Sujutiu thotë: "Abd ibn Humejdi, Ibn Xherir Et-Taberiu, Ibnul Mundhiri, Ibn Ebi...
Në Librin "El-Esmaau vas-Sifaat", nga Imami: "Ebu Beker Ahmed El-Bejhakij", i cili vdiq në vitin 458 hixhrij, libri u botua nga: "Dar El-Kitab El-Arabij", në vitin 1415 hixhrij, në Kapitullin e dytë, në faqen 144 shkruan, si vijon:
Unë e fali namazin sikurse Ebu Hanifja (sipas medhhebit të tij), por nuk i bindem Ebu Hanifes në fetvanë e cila thotë se gjaku e prish abdestin. A më lejohet mua të ndjek argumentin se nuk e prish pasi ka (transmetime) nga shokët e Pejgamberit që...
Në Librin "El-Edhkar El-Muntehibe min kelam sejid El-Ebrar", nga imami Muhuijddijn Em-Nevevij, i cili vdiq në vitin 676 hixhrij, është botimi 15, libri u botua nga: "Dar El-Kitab El-Arabij", në vitin 1406 hixhrij, në faqen 271 shkruan, si vijon:
Pejgamberi s.a.v.s. e ka festuar ditën e tij të lindjes. Në një hadith të transmetuar nga Enesi (r.a.), në Sunenin e Imam Bejhekiut, (vëll. 9, fq. 300, nr. 43), tregohet që Pejgamberi s.a.v.s. i bëri kurbanë disa kafshë dhe kreu akikën për...

Në rregull Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...