Jam takuar me shumë vëllezër muslimanë të cilët më kanë folur gjëra të ndryshme të këqija në lidhje me disa dijetarë muslimanë. I kam lutur që të ma lexojnë suren El-Fatiha. Kam konstatuar se ata s'janë në gjendje të lexojnë Kur'an, por kanë...
Në shumë rrëfime apo transmetime është e paqartë se sa ka qënë mosha e hazreti Aishes në kohën që u martua me Profetin s.a.v.s.. Faktet qe nxjerin analistët muslimanë tregojnë se mosha e hazreti Aishes duhet të ketë qenë diku tek 19-20 vjeç.
Gati se çdo ditë i dëgjojmë akuzat ndaj atyre të cilët nuk kanë lëshuar mjekër, se janë duke bërë përngjasim me jomuslimanët dhe u ngjajnë të tjerëve?! Por, vallë, një akuzë e tillë a është me vend, të thuash se ai hoxhë i cili nuk ka mjekër nuk...
Në Librin "El-Edeb El-Mufred", nga imami Ebi Abdilah Muhammed ibn Ismaijl El-Buharij, i cili vdiq në vitin 256 hixhrij, libri u botua nga: "Dar El-Hadijth - Kajro Egjipt", në vitin 1426 hixhrij, në faqen 235 shkruan, si vijon:
Nëse askush nuk ka të drejtë të kontestojë veprën e dëshmuar, apo vlefshmërinë e veprës së dëshmuar, prej nga, sot na dalin në skenë disa njerëz dhe me plotë mburrje e krenari kontestojnë vlefshmërinë e shkollave juridike Islame? Për të cilën nuk...
Në Librin "El-Bidaje ve En-Nihaje", nga imami ibn Kethijr Ed-Dimeshkij, i cili vdiq në vitin 774 hixhrij, është botimi i parë, libri u botua nga: "Dar El-Kutub El-Ilmije - Bejrut Liban", në vitin 1421 hixhrij, në Vëllimin e tretë, në Kaptullin e...
Taklidi ishte i përhapur gjatë epokës sahabiane. Ata sahabë që nuk ishin të aftë për ixhtihad, iu referoheshin atyre që ishin dijetarë. Nga disa qarqe është argumentuar se Taklidi në vete ngërthen një padijeni (ose injorancë) që është kundër...
Pastaj (domethënë, pasi parashtron një argument tjetër më herët) ai [Ibn Kajimi] transmeton përdorimin si dëshmi [pro-taklidit] të instruksionit të Pejgamberit (s.a.v.s.) për atë që nuk di të pyes atë që di, si në hadithin e njeriut me lëndim koke,...
Disa njerëz besojnë se Kur'ani i cili është ne mesin tonë sot është i mangët që ka numëruar një numër të madh të ajeteve të cilat janë të zhdukura dhe të fshehura... a mundë që në bazë të gjuhës numerike të konsiderojmë këtë besim të gabuar të...
Literalisht, ixhtihad do të thotë orvatje ose vet-përpjekje në çdo aktivitet që kërkon një farë mase mund. Si përkufizim, ixhtihadi është përshkruar shpenzim i plotë i energjive nga ana e një juristi për të deduktuar, me një farë probabiliteti,...
Analize teologjike e parimit: "Thenia per disa atribute (sifat) eshte si thenia per disa te tjera". Me emrin e Allahut, Meshiruesit, Meshireplotit! Falenderimi i takon Allahut, Zotit te Boteve. Paqa dhe Bekimi i Allahut qofshin mbi Pejgamberin...

Në rregull Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...