Shejh Salih el-Feuzan në librin e tij: "El Irshad ila sahihil litikad ue raddu ala ehli shirki ue ilhad", thotë: Citoj përkthyesin: "Ai që i ndan bidatet në të mira dhe të këqija është gabimtar dhe kundërshtues i fjalës së Pejgamberit, sal-lallahu alejhi...
Një numër i madh i muslimanëve i kanë parashtruar pyetje Fetvei-eminit në lidhje me qëndrimin islam, për të ashtu quajturin Baba-dimër, si një nga simbolet e festës, me anë të të cilit shënohet fillimi i vitit të ri, si dhe çfarë qëndrimi duhet...
Dijetari i shquar i hadithit, vlera e të cilit në shkencën e hadithit është e pranueshme unanimisht, Abdullah ibn Mubarek ka raportuar këtë shënim: "Imami i Madh, Ebu Hanife r.a., e vizitonte Medinen e ndritshme në ditën e 12-të të muajit...
Është e vërtetë se e keqja më e madhe e shekujve është kur disa grupacione i ofendojnë dijetarët e mëdhenj (Ebu Hanifen, Malikin, Shafiun dhe Ahmedin) duke e konsideruar imitimin apo ndjekjen e medhhebit (taklidin) si mëkat. Këta apelojnë tek...
Thotë ky dijetar: "E morëm shishen në të cilën shkruante "Birra pa alkool" dhe ua dhamë njërit nga laboratorët e Sirisë, që është mbikëqyrës për përmbajtjet e prodhimeve ushqimore dhe që është nën mbikëqyrjen e Ministrisë për ushqime. Pasi që e kanë...
Nëse askush nuk ka të drejtë të kontestojë veprën e dëshmuar, apo vlefshmërinë e veprës së dëshmuar, prej nga, sot na dalin në skenë disa njerëz dhe me plotë mburrje e krenari kontestojnë vlefshmërinë e shkollave juridike Islame? Për të cilën nuk...
Është e qartë dhe e dukshme se neve për çdo ditë po na rëndojnë gjëra dhe ngjarje, ngjarje me të cilat nuk po mund të merremi në mënyrë adekuate, për të cilat nuk kemi përgjigje dhe zgjidhje të mira. Sot, për shembull, kemi situata ku njerëzit të...
Duke qenë se ramazani është muaj i vizitave të shpeshta nëpër xhami, në këtë kohë dalin në dritë shumë probleme. Problemi i teravive me 8 rekate, i formimit të safave, i vendeve të rezervuara, i karrigeve, i këmbëve të lagështa, i...
Një ditë, një djalosh i ri, i cili, vërtetë, është i edukuar në rrugën e Islamit të shëndosh, pas një takimi që kishte pasur me një të lëvizjes vehabiste, ku kishin qenë në një xhami, vehabisti e kishte pyetur: "Pse ti nuk falesh sipas Sunetit të...
Në Librin "Sajd El-Hatir", nga Imami: "Ebul Ferexh Abdurr-rrahman ibnul Xheuzij", i cili vdiq në vitin 597 hixhrij, libri u botua nga: "Dar El-Kitab El-Arabij", në vitin 1424 hixhrij, në faqen 312 shkruan, si vijon:
Në shoqërinë tonë islame apo shqiptare, shpeshherë trajtohen dhe zhvillohen disa debate dhe polemika me një nivel aq të zjarrtë, saqë të mbushet mendja, se ne, të gjitha detyrimet tjera, qofshin fetare apo kombëtare i kemi të zgjedhura dhe e vetmja...

Në rregull Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...