Zinxhiri (një nga disa prej zinxhireve) Hanefij deri te ebu Hanifja

Vargu i pestë: I lidhur deri te ebu Hanifja:

(Unë, Muhamed Tahir ul-Kadri el-Hanefij), transmetoj nga Validi,

e ky nga Shejh Muhamed Bedr Alim el-Mirtehij el-Hanefij,

e ky nga Al-lame Muhamed Enver Shah el-Keshmiri el-Hanefij,

e ky nga Shejh Hasan bin Muhamed el-Xhisr esh-Shamij el-Hanefij,

e ky nga Shejh Abdul-Kadir et-Tijxhanij el-Hanefij,

e ky nga prindi i tij Shejh Muhamed el-Xhisr el-Hanefij dhe Shejh Muhamed bin Hasen el-Kutbij el-Hanefij,

që të dy këta nga Shejh Muhamed Emin, i njohur ibn Abidin esh-Shami el-Hanefij,

e ky nga el-Muhakik Hibbetull-llah el-Be'alij el-Hanefij,

e ky nga Shejh Salih el-Xhijnijni el-Hanefij,

e ky nga Shejh Muhamed bin Ali el-Kutbij el-Hanefij,

e ky nga Shejh Abdul-Gaffar el-Hanefij, myfti i Kudsit,

e ky nga Shejh Muhamed bin Abdullah el-Gazij el-Hanefij,

e ky nga Al-lame Shejh Zejn bin Nexhim el-Hanefij (autori i librit të njohur Bahrur-Raik),

e ky nga Shejh Shihabud-Din Ahmed bin Junus esh-Shelebij el-Hanefij,

e ky nga Shejh ebul-Berkat Abdul-Ber bin Muhamed bin Shehane el-Hanefij,

e ky nga Shejh Kemalud-din Muhamed bin Abdul-Vahid bin el-Himmam el-Hanefij (autori i librit të famshëm Fet'hul-Kadit),

e ky nga Shejh Siraxhud-Din Umer bin Ali el-Kenanij el-Kahirij el-Hanefij,

e ky nga Shejh Ala'ud-Din Ahmed bin Muhamed es-Sejrami el-Hanefij,

e ky nga Shejh Xhelalud-Din Ahmed bin Muhamed bin Umer el-Hubazij el-Hanefij,

e ky nga Shejh Abdul-Aziz bin Ahmed bin Muhamed el-Buhari el-Hanefij,

e ky nga Shejh Hafidhud-Din el-Kebij en-Nesefi el-Hanefij,

e ky nga Imam Muhamed bin Muhamed bin Abdus-Settar el-Kerderij el-Hanefij,

e ky nga Imam Burhanud-Din ebil-Hasen Ali bin ebi Bekr el-Merginanij el-Hanefij (autori i librit të famshëm el-Hidaje),

e ky nga Imam Fahrul-Islam ebil-Hasen Ali bin Muhamed bin Husejn el-Pezdevi el-Hanefij,

e ky nga Shemsul-Eimme ebi Bekr Muhamed bin ebi Sehl es-Serhasi el-Hanefij (autori i librit të famshëm el-Mebsut),

e ky nga Shemsul-Eimme Abdul-Aziz Ahmed el-Halvaij el-Hanefij,

e ky nga ebul-Hidru bin Ali en-Nesefi el-Hanefij,

e ky nga ebu Bekr Muhmad bin Fadël el-Buharij el-Hanefij,

e ky nga Imam ebu Muhamed Abdullah bin Muhamed es-Sejdhbunij el-Harithi el-Hanefij,

e ky nga ebu Hafs es-Sagir Abdull-llah bin Ahmed el-Hanefij,

e ky nga prindi i tij ebu Hafs el-Kebijr Ahmed bin Hafs el-Buharij el-Hanefij,

e ky nga Imam Muhamed bin Hasen esh-Shejbani el-Hanefij,

e ky nga Imam-i-adham ebu Hanife en-Nu'man bin Thabit.Nga arabishtja: M. SULEJMANIShenim:

Imam ebu Hanife lidhet permes shume zinxhireve me Pejgamberin, per shkak te numrit te madh te mesuesve (rreth 4000 sic permendin disa), por, mjafton qe ti permend keto dy:

transmeton nga Ata ibn ebi Rebija, e ky nga ibni Abasi (E shume sahab te tjere),

transmeton nga Nafiu, e ky nga ibni Umeri (e shume sahabij te tjere),

transmeton nga Ameshi, nje tabiin (e ky nga sahabet),

ndersa mjeshterine e shkences se fikhut e meson prej Hammad ibn Sulejmanit, ky nga Ibrahim Nehaiu, ky nga Alkameh ibn Kajs dhe ebu Adurrahman es-Sulami. Alkameh nga ibn Mes'udi, ndersa es-Sulami nga Aliu (r.a.).

Do duhej shume pune per me i permend te gjitha zinxhiret e ebu Hanifes per shkak te numrit te madh te mesuesve qe jane te lidhur permes nje ose dy njerzve me Pejgamberin (s.a.v.s.).


Përgatiti: F. IBRAHIMI

Mbylle Es-Selatu ve es-Selamu alejke, ja Resul-Allah, ja Habib-Allah, ja Nebijj-Allah, ...

Në rregull Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...