Nje ballokum elbasani per vehabite e pamarrun veshTarikati Sufi Tejmij Kadiri

Zinxhiri i ketij tarikati vazhdon deri tek kutbi i sulltanit te evlijave Bazullahil Eshheb Abdul Kadir El-Xhejlanit tek Ibn Tejmije te perftuar nga hanbelite: 'ibn Umer Ibn Kudama prej shejh Muwafakudin ibn Kudama prej imam ebi amrin ibn Kudama prej Abdul Kadir Xhejlanit r.a.'.

Per cdo murid (dervish) te tarikatit Tejmij Kadiri zbatimin e virdeve dhe vazhdimesine e tyre të cilat vijojne si me poshte sipas te cilave i ka provuar Ibn Tejmije r.a. dhe i ka gjetur te sakta te cilat kane nje ndikim shume te madh ne zemren e besimtarit.

Virdet e ketij tarikati:


Virdi pare: (ya haju ja kajum birahmetike estegithe)

Kushtet e zbatimit:

Ta shprehesh me mallengjim te larte shpirteror cdo dite.

Ta thuash pas syneteve te sabahut deri ne kohen e ikametit 40 here.

Ibn Tejmije r.a. ka pas thënë: 'ai qe e thote Allahu do ja rigjalleroje zemren'. Ai ja lente porosi nxenesit te tij Ibn Kajim El-Xhewzije se (el-Hajul Kajum) ka nje ndikim te madh ne zemer. Dhe thoshte se: 'eshte emri me i madh i Allahut'.


Virdi i dyte: leximi i fatihase

Kushtet e kendimit:

Pas namazit te sabahut kendimi i saj derisa te linde dielli.

Ta thote me ze derisa ta degjoje ai qe eshte ngjitur.

Te hedhe veshtrimin e tij ne qiell cdo here qe lexon fatihane.

Ka thënë imam Bezari: me qellim bashkimin e leximit te Kuranit dhe kendimit te dhikreve.


Virdi i trete: Leximi e ajeteve te sekines (qetesise)

Kushtet e aplikimit:

Kendohet kur ke halle dhe probleme.

Lexohet me ze qe ta degjoje ai qe eshte ngjitur.

Ato jane si me poshte:

- We kale luhum nebijuhum ine ajete mulkihi en jetijekum etabutu fihi sekinetun min rabikum.

- Thume enzele Allahu sekinetehu ala resulihi we alal muminine.

- Idh jekulu lisabihi la tahzen ine Allahe mea'na, feenzele Allahu sekinetehu alejhi we e jedehu bixhunudin lem terewha.

- Huwe ledhi enzele esekinete fi kulubil muminin liejzdadu imanen mea imanihim.

- Lekad radijallahu anil muminine idh jubajiuneke tahte eshexhereti fealime ma fi kulubihim feenzele esekinete alejhim we ethabehum fethan kariba.

- idh xheale ledhine keferu fi kulubihimul hamijete hamijetel xhahilije fe'enzele Allahu sekinete ala resulihi we alel muminine.Autor: Eduard SHEFKIUReferencat:

- El-Bezar fi Menakib ibn Tejmije, faqe 38.

- Ibn Kajim El-Xhewzije (Medarixhu Salikin), faqe 1/446.

- El-Hafidh (hadithi) ibn Abdul Hadi 909 hixhri, ne librin e tij "El-Alka bilebsil El-Khirka" (hallka e zinxhirit ne gradimin e xhybes sufiste), faqe 48.

Në rregull Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...